Общи условия

използването на сайта www.bgterra.com е обвързано от настоящите общи условия за ползване. чрез достъпа до сайта, вие приемате и се съгласявате с условията в тях, като се задължавате да ги спазвате. с използването на сайта вие декларирате освен съгласието си с тях, и също, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

 

общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез  bgterra.com

тези общи условия уреждат взаимоотношенията между нас и потребителите на електронния ни магазин www.bgterra.com 

електронната платформа е собственост на „терра” ooд – гр.силистра

 

1.    определения на термините, използвани в текста на общите условия:

website: („website”) e обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (url) по протокол http, https или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

информационна платформа за онлайн пазаруване е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да пазаруват дистанционно.

потребител е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на р. българия, което е регистрирало потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с изпълнителя.

парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

потребителският профил е обособена част от уебсайта www.bgterra.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „терра” ooд – гр.силистра,  единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от закона за защита на личните данни. достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (и-майл) и парола. потребителският профил осигурява на потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване и др.;

цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. в случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на бнб в деня на подаването на заявката;

крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули, заедно с цената за доставката, обявена в левове;

артикул: определен вид стока, притежаващ притежаващ своята идентификация и  индивидуализация.

 

1.    описание

информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн bgterra.com, предоставя на потребителите възможност за пазаруване на стоки с директна доставка за региона на република българия, без за това да е необходима регистрация на потребителски профил. в случай на желание за регистрация на профил, потребителят следва по-долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, потребителят следва само стъпките, касаещи поръчката.

·         потребителски профил, права и задължения на потребителя (регистриран и нерегистриран)

·         стъпки

в онлайн платформата потребителски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в рбългария. за да се създаде активен потребителски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден и-мейл адрес, две имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл.3  от зедеп, при регистрация потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3 ал.2 зедеп писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

като се регистрира в платформата, потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

 

2. права и задължения на потребителите

а. потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. при използване на онлайн платформата потребителите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

б. потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите общи условия. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите общи условия.

в. потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на„грийн енд хелти” ooд, еик 202 696 875.

3.    защита на личните данни

а. „грийн енд хелти” ooд, еик 202 696 875, офис: гр. софия, ул. околовръстен път 467, stad logic park, е регистриран администратор на лични данни по смисъла на закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

б. в регистрационната форма, попълвана от потребителя, „грийн енд хелти” ooд, еик 202 696 875, офис: гр. софия, ул. околовръстен път 467, stad logic park, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. с изразяване на съгласие с настоящите общи условия,потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

в. ограниченията по буква „а” не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. в този случай „грийн енд хелти” ooд, еик 202 696 875, офис: гр. софия, ул. околовръстен път 467, stad logic park, има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

г. с приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да се използват от „грийн енд хелти” ooд, еик 202 696 875, офис: гр. софия, ул. околовръстен път 467, stad logic park, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от закона за защита на личните данни.

 

поръчка

1.    цените на стоките и артикулите, предлагани чрез нашата платформа за онлайн пазаруване, са цени без цената за доставката. цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

 

2.    стъпки, през който потребителят трябва да премине за направи валидна поръчка

3.    избор на артикул, по вид и характеристика;

4.    добавяне в потребителска кошница;

5.    регистрация, за нов потребител или вход в системата на информационната платформа, за регистриран потребителски профил, или избор на опция без регистрация;

6.    избор на вида плащане, който ще е най-удобен за потребителя, както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);

7.    запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;

8.    след извършването на горните стъпки, потребителя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.

 

3.    правила за поръчка: договорът сключен между потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. начините и средствата за плащане са:

 

·         отложено плащане:

- при доставка на точен адрес;

- при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на extract.bg.

 

1.    доставка

 

1.    потребителят има право да избере дали поръчаната от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от магазините на „терра” ooд в гр. силистра.

2.    стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като потребителят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.

3.